KVK Aydınlatma Metni

KVK Aydınlatma Metni

Meşrutiyet Caddesi, No:46 Tepebaşı İstanbul adresinde kurulu Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (“Derneğimiz” veya “TÜSİAD”) olarak gerçekleştirdiğimiz TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansının internet sitesi olan https://dijitalturkiyekonferansi.com/ adresini ziyaret ettiğinizde sizlere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Derneğimizin KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz, https://dijitalturkiyekonferansi.com/ ziyaretçilerimizi işbu KVK Aydınlatma Metni (“Bilgilendirme Metni”) ile bilgilendirmek isteriz.

Derneğimiz tarafından kişisel verilerinizin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin işbu Bilgilendirme Metni, aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmenizi amaçlamaktadır:

  • Derneğimiz tarafından hangi kişisel verilerin toplandığı, işlendiği;
  • Derneğimiz’in kişisel verilerinizi hangi amaçla topladığı, işlediği,
  • Derneğimiz’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaştığı,
  • Kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,
  • Derneğimiz’in verilerinizi nasıl sakladığı ve koruduğu ve
  • Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız.

İşbu Bilgilendirme Metninin amaçları kapsamında,

  • “Kişisel Veri” tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireye ilişkin bilgiyi; ve
  • “İşleme” Kişisel Veriye ilişkin toplama, izni geri çekme, ulaşma, kullanma, paylaşma, saklama ve imha gibi işlemleri ifade eder.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesinin Hukuki Dayanağı ve Paylaşılması

Toplama. Derneğimiz tarafından, https://dijitalturkiyekonferansi.com/ adresini ziyaret etmeniz ve kayıt oluşturmanızla birlikte, websitesi aracılığı ile Kişisel Veri toplanır. Bu veriler Derneğimizin Genel Sekreterliği tarafından işlenmektedir ve Derneğimizin başka bir birimi ile paylaşılmamaktadır.

Başta trafik verileriniz olmak üzere aşağıda belirtilen kişisel verileriniz beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak Derneğimiz Genel Sekreterliği tarafından işlenmektedir.

Kişisel Veriniz

Derneğimize Ulaştığı Ortam

İşleme Amacımız/Amaçlarımız

Trafik verisi

Anasayfa

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

Ad-soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası

https://dijitalturkiyekonferansi.com/

https://etkinlik.tusiad.org/

Konferansa kayıt işlemlerinin düzenlenmesi

Ad-soyad, cep telefonu numarası, e-posta

https://dijitalturkiyekonferansi.com/

https://etkinlik.tusiad.org/

Konferans sonrası iletişimin zorunlu olacağı durumlarda temasa geçebilmek

Yukarıda anılan ve Derneğimiz tarafından talep edilen Kişisel Verilerinizden başkaca verileri Derneğimiz ve/veya üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşmanız anılan verileri kendi iradeniz ile alenileştirmeniz anlamına gelmektedir. Tarafınızca alenileştirilen veriler hususunda Derneğimizin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Hukuki Dayanak. Yukarıda belirtilen  Kişisel Verileriniz  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 5/2 maddesi, (a), (c) ve (ç) fıkraları kapsamında  sırasıyla kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ile  veri sorumlusu olarak TUSİAD’ınhukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.  Bu hal nedeniyle,  verileriniz belirtilen amaçlarla sınırlı olarak açık onayınıza ihtiyaç olmaksızın işlenmektedir. Bu itibarla,

Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama. Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz Medianova İnternet Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı, Şehit Ahmet Sokak, Mecidiyeköy İş Merkezi No:4 Kat:15 34387 Şişli/İstanbul adresine kayıtlı ve Derneğimiz tarafından server hizmeti alınan şirkete aktarılacaktır.

Bununla birlikte, yine yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz Canvas Pazarlama İletişim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı, Fenerbahçe Mahallesi Gazi Mehmetçik Sokak No:7 Kat:4, İstanbul adresine kayıtlı ve Derneğimiz tarafından organizasyon hizmeti alınan şirkete aktarılacaktır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup TÜSİAD’ın denetimindedir.

İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak TUSİAD Dijital Türkiye Konferansının gerçekleştirilebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak TÜSİAD’ın hizmet sağlayıcıları ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşılmaktadır.

Türkiye içerisinde gerçekleşecek burada belirtilen aktarımın hukuki dayanağı KVKK madde 8/2(a) bendinin atfiyla aynı Kanun’un 5/2 (c) bendi uyarınca server hizmeti alınan tedarikçi ile akdedilen sözleşmenin ifasının sağlanmasıdır.

Kişisel Verilerin Toplanma Usulü

Kişisel verileriniz;

  • Kayıt işlemi sırasında doğrudan sizin tarafınızdan Derneğimizin web sitesindeki form doldurularak paylaşılmaktadır.

Kişisel Verileriniz Yurtdışına Aktarılıyor Mu?

Derneğimiz, internet sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verilerinizi yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Muhafazası ve İmhası

Derneğimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. TÜSİAD bu doğrultuda, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen siz ziyaretçilerimize ait kişisel verileri başta KVK mevzuatına olmak üzere, Derneğimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin İşleme Süresi. Kişisel Verileriniz, verilerinizi Derneğimiz ile paylaştığınız tarihinden itibaren, iki (2) yıl boyunca saklayacaktır. Anılan sürelerin sona ermesi halinde TÜSİAD, ilk imha periyodunda, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Derneğimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. KVK mevzuatı uyarınca gereken hallerde TÜSİAD sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Derneğimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

İlgili taleplerinizi Meşrutiyet Cad. No:46 Tepebaşı İstanbul adresine yazılı olarak başvurmak suretiyle Derneğimiz’e iletebilirsiniz. yürürlükteki veri koruma kanununa göre bu taleplere cevap verecektir.

Kişisel Verilerinizin yürürlükteki veri koruma kanunu ihlal edilerek işlendiğine inanıyorsanız, Derneğimiz tarafından başvurunuzun reddedilmesine müteakip veya yetersiz cevap alırsanız veya zamanında bir cevap almazsanız, kişisel koruma yetkilisine bir şikâyet sunma hakkına sahip olursunuz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,
Telefon: +90 312 216 5000
Web sitesi: http://www.kvkk.gov.tr/

 

[Altın Sponsorlarımız]
[Gümüş Sponsorlarımız]
[Medya Sponsoru]